WhatsApp

UNECE Tehlikeli Atık Kodu (EWC) ve Atanan UN Numaraları

UNECE Tehlikeli Atık Kodu (EWC) ve Atanan UN Numaraları

UNECE Tehlikeli Atık Kodu (EWC) ve Atanan UN Numaraları

UNECE, 4 Ağustos 2005 Tarihinde Tehlikeli Atıklara (EWC) atanacak UN numaraları ile ilgili bir döküman yayınlamıştır. İlgili dökümanın kaynağına https://unece.org/DAM/trans/doc/2006/wp15ac1/ECE-TRANS-WP15-AC1-06-GE-inf15a8e.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. Aşağıda bu dökümanın tarafımızdan yapılan çevirisine ulaşabilirsiniz.

 

Çok Taraflı Anlaşma M 172

Tehlikeli mal içeren belirli atıkların taşınmasında ADR'nin 1.5.1 bölümü

 

1   Giriş

1.1 Bu Anlaşma, yalnızca atıkların aşağıdaki kurallara uygun olarak toplanması ve taşınması ile bağlantılı olarak uygulanabilir atık mevzuatı çerçevesinde uygulanacaktır.

1.2 ADR hükümlerine istisna olarak, Tehlikeli mallar içeren veya tehlikeli madde olan atıkların taşınması, aşağıdaki 2 ila 7. bölümlerdeki koşullar altında izin verilir.

1.3 Bu Sözleşme, Sınıf 1, 6.2 ve 7 atıkların taşınmasına uygulanmayacaktır.

 

2   Sınıflandırma

2.1 Basitleştirilmiş Atama

2.1.1 a)    Atığın güvenilir ve önemli bir dokümantasyonunun mevcut olmaması; 

 1. b) Atığın geldiği üretim süreci bilinmiyor veya sonuçlarıyla ilgili olarak çok değişkenlik var ise;
 2. c) Yerinde bir test mümkün değilse veya sadece orantısız bir yüksek maliyet ve çabayla mümkün ise;
 3. d) Deneyime dayalı olarak bir atama yapılamaz ise (örneğin standartlara göre);

atıkların tahsisi, basit test metotları ile yapılmalıdır, örneğin, kalıntı kokusu, kaynağını dikkate alarak yada benzerlik dikkate alınarak yapılır.

2.1.2 Olası en yüksek tehlikeyi hesaba katan bir atamaya izin verilir (bir üst sınıflandırma gibi).

Bu aynı zamanda bir sıvı fazın görünümü yapılamıyorsa, sıvı madde olarak atama için de geçerlidir.

2.1.3 ADR Bölüm 2.1.4 'ye uygun bir yaklaşım kabul edilebilir.

2.2 Diğer maddelerin yanlışlıkla karıştırılması

2.2.1 ADR'ye göre, atıkların bir UN numarasına atandığı veya bir ADR hükmüne tabi olmadığı durumlarda, tehlikeli bir reaksiyon yoksa ve toplam yükün tehlike derecesi üzerinde önemli bir etkisi yoksa, farklı bir sınıflandırmaya sahip bir atığın öğelerinin veya bir karışımının dikkate alınmasına gerek yoktur.

2.3 İlaçlar

ADR Bölüm 3.3'ün özel hükmü 601, artık ambalajlar perakende satış amaçlı veya dağıtım amaçlı paketlenmemişlerse ilaç atıkları için de geçerli olacaktır (UN 1851, UN 3248, UN 3249).

 

3  Ambalajlama

3.1 Tablo A'da belirtilen ambalajlar [ara hacimli konteynerler (IBC'ler) veya büyük ambalajlar dahil] Bölüm 3.2'de ilgili UN numarası kullanılacaktır.

3.2 Aşağıdaki atıklar için, ambalajlar [ara hacimli konteynerler (IBC'ler) veya büyük ambalajlar dahil] son kullanma tarihi geçmiş veya test edilmemiş olanlar da dahil, ADR Bölüm 4.1.1'deki koruma hükümlerine göre az da olsa durumları, içerikleri ve taşıma biçimleri uyumu tehlikeye atmıyor ise kullanılabilir.

 1. Ambalaj Grubu III'ün tehlikeli atıkları.
 2. Anlaşma ekindeki aşağdaki tabloda tanımlanan atıklara karşılık gelen, Ambalaj Grubu II'deki tehlikeli atıklar,

 

4  Dökme Taşıma

4.1 Kalıntı içerikli veya kapaksız tüm sınıflandırma kodlarının UN 1950 AEROSOLS atıkları, yeterli havalandırmayla dökme halde taşınabilir.

4.2 UN 3175 ALEVLENEBİLİR SIVI İÇEREN KATILAR, B.B.B Atıkları, kapalı veya örtülü araçlar ve yeterli havalandırmaya sahip kapalı veya örtülü araçlar ile taşınabilir.

 

5   Paketlerin İşaretlenmesi

Ambalajların işaretlenmesine ilişkin ADR Bölüm 5.2'nin hükümleri aşağıdaki istisnalarla uygulanacaktır:

5.1 Etiketler, 5.2.2.1.6 ADR, son cümlede belirtilen şekilde, atıfta bulunulan hükümde belirtilen şartların karşılanmadığı durumlar dahil pakete yapıştırılabilir.

5.2 UN numarasını gösteren işaret, tehlike etiketinin alt yarısında da görünebilir.

 

6  Tehlikeli mal taşıma belgesindeki bilgiler

Taşıma belgesindeki bilgilere ilişkin ADR'nin 5.4.1 numaralı bölümündeki hükümler, aşağıdaki istisnalar ile uygulanacaktır:

6.1 Bir UN numarası için uygun sevkiyat adı teknik adla desteklendiğinde, sevk irsaliyesinden atık mevzuatına göre.

uygun atık adı belli ise gereksinimden vazgeçilebilir.

6.2 5.4.1.1.1 (f) 'ye göre tehlikeli malların miktarı tahmin edilebilir.

6.3  5.4.1.1.6'ya göre boş muhafaza araçları için, tehlikeli yükün veya ilgili bir kısmının yeterli bir ayırt edici genel açıklaması, numara belirtilmeksizin 5 .4.1.1.1 (e) 'ye göre spesifikasyonlar yerine gösterilebilir.

 

7   Diğer Hükümler

ADR'nin diğer tüm ilgili hükümleri uygulanacaktır.

 

8   Kapsam

Bu anlaşma, Akit taraf arasındaki taşımacılık için geçerli olacaktır.  Bu anlaşmayı 1 Ağustos 2010 tarihine kadar imzalamış olan ADR tarafları, bu tarihten önce imzacılardan en az biri tarafından iptal edilmedikçe, bu durumda sadece ADR'ye imzalayan ancak imzalamış olan Akit Taraflar arasındaki bu tarihe kadar kendi topraklarında bu anlaşmayı feshetmemiş taşımalar için geçerli kalacaktır.

 

Viyana, 4 Ağustos 2005

Avusturya Cumhuriyeti'nde ADR için yetkili makam : Dr. Gustav KAFKA

 

EK – Anlaşmanın 3.2 b’sine göre Tablo

 

Anlaşmanın 3.2 b) 'ye göre kolaylaştırıcı hükümleri yalnızca bu tablodaki girişlere uyan atıklar için kullanılabilir

Atığın Tanımı

EWC

UN No.

ADR’ye göre isim

Özel tasarlanmış bileşenlere sahip asitler ve asit karışımı

060106 

060704

080316 

110105

110106 

110115

190808 

200114

3264

AŞINDIRICI, SIVI, ASİDİK, İNORGANİK, B.B.B.

Temizleme solventi

110113

140603

200113

1993

ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B.

 

Temizlik maddesi; alevlenebilir, aşındırıcı ve düşük toksik olarak işaretlenmiş

200129

3286

ALEVLENEBİLİR SIVI, ZEHİRLİ, AŞINDIRICI, B.B.B.

Filtre malzemeleri, özel olarak tasarlanmış tehlikeli bileşenlere sahip filtre torbaları, ağırlıklı olarak inorganik

150202

3088

KENDİLİĞİNDEN ISINAN KATI, ORGANİK, B.B.B.

Lak - ve boya çamuru ve boya - ve lak seyrelti; solvent bazlı (sıvı faz olası)

080113 

080114

080118 

080119

1263

BOYA

Lak ve boya, solvent bazlı ve / veya ağır metaller içeren ve ambalajlarda tamamen kürlenmemiş kalıntılar

080111 

080119   

200127

1263

BOYA

Özel tasarlanmış bileşenlerle alkoller ve alkol karışımları

080121  

090121

110107  

110115

190807  

190808

200115

3266

AŞINDIRICI SIVI, BAZİK, İNORGANİK, B.B.B.

Garajlardan çıkan yağlı atıklar

150202

3175

KATILAR ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B. İÇEREN

Aşındırıcı içerikli ambalajlar, sıvı

150110

3244

AŞINDIRICI SIVI İÇEREN KATILAR, B.B.B.

Aşındırıcı içerikli ambalajlar, katı

150110

1759

AŞINDIRICI KATI, B.B.B.

Tehlikeli katışıklık içeren ambalajlar, çoğunlukla organik

150110

3175

KATILAR ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B. İÇEREN

Tehlikeli katışıklık içeren ambalajlar, çoğunlukla organik

150110

1325

ALEVLENİR KATI, ORGANİK, B.B.B.

Toksik içerikli ambalajlar, sıvı

150110

3243

ZEHİRLİ SIVI İÇEREN KATILAR, B.B.B.

Toksik içerikli ambalajlar, katı

150110

2588

PESTİSİT, KATI, ZEHİRLİ, B.B.B.

Toksik içerikli ambalajlar, katı

150110

2811

ZEHİRLİ KATI, ORGANİK, B.B.B.

Toksik içerikli ambalajlar, katı

150110

3288

ZEHİRLİ KATI, İNORGANİK, B.B.B.

Pestisitler ve böcek öldürücüler

200119

3021

PESTİSİT, SIVI, ALEVLENEBİLİR, ORGANİK, ZEHİRLİ, B.B.B.

Petrol

070104 

070204

070304 

070404

070505 

070604

070704 

130703

140603 

200113

1268

PETROL DİSTİLATLARI, B.B.B. veya PETROL ÜRÜNLERİ, B.B.B.

Reçine artıkları, sertleşmemiş

080409  080411

101013 

100913

160305 

200127

1866

REÇİNE ÇÖZELTİSİ

Halojenli bileşikler içermeyen solvent bazlı karışımlar

070104 

070204

070304 

070404

070504 

070604

070704 

140603

160114 

160115

190208 

200113

1993

ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B.

Solvent bazlı karışımlar, halojenlenmiş

070103 

070203

070210 

070303

070403 

070503

070603 

070703

140602 

160114

190208  

200113

1992

ALEVLENEBİLİR SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.

Solvent bazlı çamurlar, halojenlenmiş

040103 

070107

070207 

070307

070407 

070507

140604  190209

1992

ALEVLENEBİLİR SIVI, ZEHİRLİ, B.B.B.

Solvent bazlı çamurlar, halojenlenmemiş (sıvı faz olası)

040103 

070107

070208 

070308

070508 

140605

190209

1993

ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B.

 

Solvent bazlı katılar veya halojenli bileşikler içermeyen katı karışımları (kendiliğinden tutuşabilir)

070110 

070210

070310 

070410

070510 

070610

070710 

140605

150202

3175

KATILAR ALEVLENEBİLİR SIVI, B.B.B. İÇEREN

 

Tehlikeli madde taşıma işlemleri yüksek risk taşır. Bu nedenle çok dikkatli yönetilmelidir. Başarılı yönetim ise iyi bir altyapı, donanım, eğitim ve tecrübe gerektirir. EREN TMGD, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yetkilendirilmiş öncü Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı firmalarındandır. Her yerde olmak değil, işinize hakim olmak önemlidir. Ekibimizle tanışın, farkı keşfedin.

 • +90 850 888 19 69

 • info@erentmgd.com

 • Merkez (Head Office): Ataşehir Mah. 8001 Sk. No: 21 D: 204 Çiğli - IZMIR / TÜRKİYE (TURKEY)

 • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
  Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
  Pazar: Kapalı